SACO GROUPAIR Egypt - El Dekheila

SACO GROUPAIR Egypt
8 Patrice Lumumba Street, 5th floor
Bab Sharkq El Dekheila

+2 03 3991050

Management

Name Phone E-Mail Position
Sherif El-Diwani+203-3991050sherif.eldiwani@eg.sacoshipping.comManagement
Ashraf Abaza+203-3991050ashraf.abaza@eg.sacoshipping.comFinancial Manager

Export / Import

Name Phone E-Mail Position
Marwa Chanach+203-3991050marwa.chanach@eg.sacoshipping.comCustomer Service Manager

Sales

Name Phone E-Mail Position
Amr Said+203-3991050amr.said@eg.sacoshipping.comProduct Development Manager